Kanae Group

Tungkol sa nursing care programs


(Kanaekai Sunai no Ie)

Pagbigay ng suporta sa customers para sa masigla at matiwasay na kabuhayan.

Ito ang nagsisilbing halagi ng Kanaekai. Itinatag ang mga serbisyo tulad ng Special Elderly Nursing Home, Home Care, Day Service, Short Stay at Group Home “Sunai no Ie”. Itinuturing na “customer” at hindi “user” ang gagamit ng serbisyo. At sa halip na “operasyon o pagpapatakbo” ay ginagamit ang kaisipang “pangangasiwa” bilang isang service provider sa pagbigay ng nursing service sa publiko. Hangad namin ang masuportahan ang mga customers upang magkaroon ng isang matiwasay at masiglang kabuhayan tulad ng nakasanayan sa sariling tahanan kahit sa anumang edad.

Pasilidad para sa pag-recruit